صدف های خوراکی ازبدوتولدنر هستند بعضی از آنها وقتی به دوره بلوغ نزدیک میشوند،جنسیت خودرا تغییر داده و ماده میشوند.
صدف های خوراکی ازبدوتولدنر هستند بعضی از آنها وقتی به دوره بلوغ نزدیک میشوند،جنسیت خودرا تغییر داده و ماده میشوند.

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName