پرتاب لنگه کفش به تندیس شاه سعودی عراقی‌ها ملک فهد پادشاه عربستان را در نمایشگاهی با لنگه کفش مورد لطف خود قرار دادند
پرتاب لنگه کفش به تندیس شاه سعودی
عراقی‌ها ملک فهد پادشاه عربستان را در نمایشگاهی با لنگه کفش مورد لطف خود قرار دادند./منبع:مرداد
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName