بچه خرس قهوه اي بر روي درخت
"خرس قهوه‌اي حيواني است بزرگ و تنومند که طول بدن بالغها ممکن است به 2 متر و وزن آنها به 480 کيلوگرم برسد. سر پهن و پوزه کوتاه و گوش نسبتا کوچک و راست و گرد و چشمها نسبتا کوچک و گردن کوتاه و کلفت است. دستها و پاها بلند و کلفت و هرکدام با پنج چنگال و پاها از دستها بلندتر هستند. دم خيلي کوچک و تقريبا در زير موها مخفي شده است.
بدن از موهاي انبوه و زبر و بلند پوشيده شده است. رنگ موها از قهوه‌اي تيره تا قهوه‌اي زرد و خاکستري تغيير مي‌کند. گاهي لکه کوچکي با رنگ روشن در سينه ديده مي‌شود. جمجمه بزرگ و حجيم با فکهاي قوي ، طول کنديل و بازال در نرها بين 418 - 261 ميليمتر و در ماده‌ها 258 تا 373 ميليمتر ، پهناي زيگوماتيک در نرها 175 تا 277 و در ماده ها 147 تا 247. طول ناحيه پوزه تقريبا به اندازه جعبه جمجمه است. "
نظرات کاربران
UserName