دستگاه خودپردازى در فرانسه وجود دارد که داستانهاى کوتاه رايگان به مردم میدهد
🔱دستگاه خودپردازى در فرانسه وجود دارد که داستانهاى کوتاه رايگان به مردم میدهد

اين ماشين ها داستانهاى کوتاه را باهدف افزايش مطالعه به جاى استفاده از موبايل هديه میدهند

@jazromad_channel
نظرات کاربران
UserName