زندگی رو زیاد جدی نگیر چون هیچوقت، زنده ازش بیرون نمیری
زندگی رو زیاد جدی نگیر
چون هیچوقت،
زنده ازش بیرون نمیری

به آکابانو بپیوندید ☘
telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA
نظرات کاربران
UserName