نماي بسته خرس قهوه اي
"خرس قهوه‌اي حيواني است بزرگ و تنومند که طول بدن بالغ ها ممکن است به 2 متر و وزن آنها به 480 کيلوگرم برسد. سر پهن و پوزه کوتاه و گوش نسبتا کوچک و راست و گرد و چشمها نسبتا کوچک و گردن کوتاه و کلفت است. دستها و پاها بلند و کلفت و هرکدام با پنج چنگال و پاها از دستها بلندتر هستند. دم خيلي کوچک و تقريبا در زير موها مخفي شده است.
خرس قهوه‌اي در ايران در نواحي جنگلي کوههاي البرز و کوههاي زاگرس زندگي مي‌کند. تعداد آنها در سالهاي اخير بسيار کم شده است. خرسها از غذاهاي مختلف گياهي و حيواني تغذيه مي‌کنند. غذاي اصلي آنها از قسمت سبز گياهان و ميوه‌ها و حشرات و مهره‌داران کوچک تشکيل مي‌شود. به لانه‌هاي زنبور عسل و کندوهاي آنها دستبرد زده و عسل آنها را مي‌خورند. خرسها ممکن است با شکستن شاخه درختها و خراب کردن کشتزارها خساراتي به بار آورند. "
نظرات کاربران
UserName