اين دو پليس درهلند وقتي مادر خانواده رو به علت افت فشار فرستادن بيمارستان...موندن تو خونه و برای بچه ها غذادرست کردن ..ظرف هارا هم شستند اینجاست که هیچ دین و مکتبی بالاتر از انسانیت نیست
اين دو پليس درهلند وقتي مادر خانواده رو به علت افت فشار فرستادن بيمارستان...موندن تو خونه و برای بچه ها غذادرست کردن ..ظرف هارا هم شستند
اینجاست که هیچ دین و مکتبی بالاتر از انسانیت نیست
نظرات کاربران
UserName