عکاس نشنال جئوگرافیک لحظه ای را شکار کرد که درآن یک طوطی دریایی که چند ماهی را میان منقارهای خود گرفته وبه خشکی آورده بود مورد حمله یک مرغ دریایی قرار گرفت ودسترنج خودرا ازدست داد.
عکاس نشنال جئوگرافیک لحظه ای را شکار کرد که درآن یک طوطی دریایی که چند ماهی را میان منقارهای خود گرفته وبه خشکی آورده بود مورد حمله یک مرغ دریایی قرار گرفت ودسترنج خودرا ازدست داد.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName