نتايج يك بررسى نشان ميدهد پرنده هاى شهرى بر اثر استرس و آلودگى زودتر از همتايان روستاييشان پير ميشوند
نتايج يك بررسى نشان ميدهد پرنده هاى شهرى بر اثر استرس و آلودگى زودتر از همتايان روستاييشان پير ميشوند
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName