آیا نام اندروید نوقا برگرفته ازیک شیرینی ایرانی است؟
آیا نام اندروید نوقا برگرفته ازیک شیرینی ایرانی است؟
باجست وجو در ریشه‌ نوقایا Nougatffبه جنوب اروپا وبه عبارت Panis Nucatus(نان آجیلی) می‌رسیم وگویا این نام ارتباطی باایران ندارد/فارس
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName