آيا مي دانستيد در سياره زيباي زحل بعلت وفور متان در جوّ اين سياره سالانه ١٠٠٠ تن الماس مي بارد ؟!! و اقيانوسهايي از الماس به عمق چندين كيلومتر وجود دارد!!؟
آيا مي دانستيد در سياره زيباي زحل بعلت وفور متان در جوّ اين سياره سالانه ١٠٠٠ تن الماس مي بارد ؟!! و اقيانوسهايي از الماس به عمق چندين كيلومتر وجود دارد!!؟

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName