به نام انسانیت!
از مرگ نترسید؛
از این بترسید که وقتی زنده اید،
چیزی درون شما بمیرد
به نام انسانیت!

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName