"مسعود سید" پلیس مسلمانی که به دلیل گذاشتن ریش، توسط پلیس نیویورک از کار معلق شده بود، پس از مدتی با حضور در دادگاه، توانست رای دادگاه را به نفع خود تغییر دهد و دوباره به کار خود بازگردد
⭕️ "مسعود سید" پلیس مسلمانی که به دلیل گذاشتن ریش، توسط پلیس نیویورک از کار معلق شده بود، پس از مدتی با حضور در دادگاه، توانست رای دادگاه را به نفع خود تغییر دهد و دوباره به کار خود بازگردد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName