بلندترین درخت روی زمین ➖ هایپریون نام درخت بومی کالیفرنیا با ارتفاع ۱۱۵٫۶۱ متر است که به عنوان بلندترین درخت جهان شناخته و ثبت شده است.
🔸بلندترین درخت روی زمین

➖ هایپریون نام درخت بومی کالیفرنیا با ارتفاع ۱۱۵٫۶۱ متر است که به عنوان بلندترین درخت جهان شناخته و ثبت شده است.

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName