چه شعری ! و عجب خطی ... کتبه علی رضا عباسی . از قدمای هنر خوشنویسی
بزرگی دیدم اندر کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری چرا گفتم به شهر اندر نیایی ؟ که باری بندی از دل برگشایی بگفت آنجا پریرویان نغزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند
نظرات کاربران
UserName