علي بن موسي الرضا عليه السلام
علي بن موسي عليه السلام در جمعه ?? رمضان يا نيمه ماه رمضان يا پنج شنبه ?? ذيقعده يا ?? رجب سال ??? هجري در شهر مدينه متولد شده. ايشان ?? سال وچند ماه را با پدر به سر برد. ولي مطابق آنچه گفته شد، عمر ايشان در روز درگذشت پدر گرامي آن حضرت عليه السلام ?? سال يا ?? سال و دو ماه بوده و پس از مرگ پدر چنانکه در مطالب السئول نيز آمده، ?? سال زيسته‌اند و مدت امامت ايشان حدود ?? سال طول کشيد، که ?? سال آن در مدينه و سه سال آخر آن در خراسان گذشت. امام رضا عليه اسلام در مدينه، پس از مرگ پدر، امامت بر مردم را بر عهده گرفتند و به رسيدگي امور پرداختند، شاگردان پدر را به دور خودجمع کرند، و به تدريس و تکميل حوزه علميه جدش، رييس مذهب شيعه، جعفر صادق عليه السلام پرداخت.
نظرات کاربران
UserName