اولین اتوبوس الکتریکی هوشمند و بدون راننده باظرفیت ۱۲نفر، یک وسیله حمل ونقل سبز و پایدار است
اولین اتوبوس الکتریکی هوشمند و بدون راننده باظرفیت ۱۲نفر، یک وسیله حمل ونقل سبز و پایدار است
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName