خیابانی که منطقه فقیر نشین را از منطقه ثروتمندان جدا کرده است

خیابانی که منطقه فقیر نشین را از منطقه ثروتمندان جدا کرده است! @AkhbareFori

نظرات کاربران
UserName