الهی در لحظه افطار به زندگیمان سرسبزی وخرمی ببخش از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن و دل و زبانمان راپاک و از گناه دورمان بدار آمین یارب العالمين
الهی
در لحظه افطار
به زندگیمان سرسبزی
وخرمی ببخش
از نعمتهای بیکرانت
سیرابمان کن
و دل و زبانمان راپاک
و از گناه دورمان بدار

آمین یارب العالمين

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName