ایشون تنها شخصی هستند که در یک زمان هم چهره شاد دارند و هم چهره غمگین...
ایشون تنها شخصی هستند که در یک زمان هم چهره شاد دارند و هم چهره غمگین... 🙂😳🙁
@jazromad_channel
كانال جزرومد
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
غمگین

شاد

چهره

قیافه
تصاویر مرتبط