اولین فیل جهان با پای مصنوعی قادر به راه رفتن دوباره شد جراح تایلندی برای فیلی که پایش را در انفجار مین از دست داده بود پای مصنوعی ساخت تا اولین فیل در جهان با پای مصنوعی باشد
اولین فیل جهان با پای مصنوعی قادر به راه رفتن دوباره شد
جراح تایلندی برای فیلی که پایش را در انفجار مین از دست داده بود پای مصنوعی ساخت تا اولین فیل در جهان با پای مصنوعی باشد
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName