طولاني ترين تونل جهان
طولاني ترين تونل جهان
طولاني ترين تونل دنيا ٥٧ كيلومتر است كه از زير رشته كوه هاي آلپ.. از سوئيس به ايتاليا ميرود.ساخت اين تونل ١٧ سال طول كشيده است.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName