خرما به دلیل در برداشتن فسفر باعث سرزنده نگه داشتن سلول های عصبی میشود
خرما به دلیل در برداشتن فسفر باعث سرزنده نگه داشتن سلول های عصبی میشود.

➕ @shoknews ❌‼️‼️❌
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
خرما

عصبی

فسفر

زنده
تصاویر مرتبط