اسرائیل آب را در مناطق فلسطینی نشین جیره بندی کرده است، هر فلسطینی ۶۰ لیتر و هر اسراییل ۳۶۰ لیتر آب در روز
اسرائیل آب را در مناطق فلسطینی نشین جیره بندی کرده است، هر فلسطینی ۶۰ لیتر و هر اسراییل ۳۶۰ لیتر آب در روز

➕ @shoknews ❌‼️‼️❌
نظرات کاربران
UserName