کسی که امام خمینی با تحت الحنک عمامه اش قبار از قبر او زدود
🔸حکایت خوبان | مردی در قم

کسی که امام خمینی با تحت الحنک عمامه اش قبار از قبر او زدود

۳۱ خرداد ۱۳۰۵ ه.ش؛ رحلت میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName