خاخام‌های صهیونیست مسموم کردن آب‌ شرب فلسطینی‌ها را مجازدانستند
⭕️ خاخام‌های صهیونیست مسموم کردن آب‌ شرب فلسطینی‌ها را مجازدانستند
➖ هدف از مسموم کردن آبها این است که فلسطینی ها مجبور شده روستاهای خود را رها کنند تا شهرک‌‌نشین‌ها اراضی آنها رااشغال کنند.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName