تصویر ماهواره ای ارسالی از یکی از دوربین های ماهواره "اکوآ " متعلق به ناسا، عبور ریزگرد ها از منطقه را نشان می دهد
🔹تصویر ماهواره ای ارسالی از یکی از دوربین های ماهواره "اکوآ " متعلق به ناسا، عبور ریزگرد ها از منطقه را نشان می دهد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName