اسنودن،افشاگر اسناد اطلاعاتی آمریکا در پاسخ به رییس سازمان اطلاعات آلمان که او را به جاسوسی برای روسیه متهم کرده بود، گفته است شاید رییس سازمان اطلاعات آلمان هم جاسوس روسیه باشد
اسنودن،افشاگر اسناد اطلاعاتی آمریکا در پاسخ به رییس سازمان اطلاعات آلمان که او را به جاسوسی برای روسیه متهم کرده بود، گفته است شاید رییس سازمان اطلاعات آلمان هم جاسوس روسیه باشد.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName