کوچ لک لک ها به زریوار مردم روستای دره تفی یکی از روستاهای اطراف دریاچه زریوار مریوان سالهاست برای مهاجرت لک لکها به دریاچه اقدام به ساخت و مرمت لانه آنهامی کنند
کوچ لک لک ها به زریوار
مردم روستای دره تفی یکی از روستاهای اطراف دریاچه زریوار مریوان سالهاست برای مهاجرت لک لکها به دریاچه اقدام به ساخت و مرمت لانه آنهامی کنند. /فارس
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName