فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات:

برخی دستگاهها به درخواست دیوان محاسبات برای اصلاح فیش های حقوق نجومی تمکین نکردند.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName