شناسنامه تاریخی میدان بهارستان که همه خاطرات این میدان را در خود به ثبت رسانده، در جایگاه سابق ایستگاه اتوبوس رانی و مقابل خانه‌‌ قاجاری متعلق به بانک ملی نصب شد.
🔹شناسنامه تاریخی میدان بهارستان که همه خاطرات این میدان را در خود به ثبت رسانده، در جایگاه سابق ایستگاه اتوبوس رانی و مقابل خانه‌‌ قاجاری متعلق به بانک ملی نصب شد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName