نادر طالب زاده ترور بیولوژیک خودرا تایید کرد
نادر طالب زاده ترور بیولوژیک خودرا تایید کرد
یکسال ونیم پیش درعراق چمدانم را ازهتل برداشتند و ۶روز بعددرحالیکه اطلاعات لپ تاپم خالی شده بود تحویلم دادند،ازآن روز سرفه های خونی ام آغازشد
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName