اولین سه چرخه در ایران (از خریدهای فرنگی ناصرالدین شاه!) - دوره قاجار سال 1280/
🔸اولین سه چرخه در ایران (از خریدهای فرنگی ناصرالدین شاه!) - دوره قاجار سال 1280/


👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName