مرد هندى بعد از مرگ همسرش بخاطر طولانى بودن مسير درمانگاه ، 22 سال شبانه روز با يك تيشه كوه را كند تا هيچكس قربانى مسير طولانى نشود. مسيرى كه از 70 به 1 كيلومتر كاهش يافت
✅مرد هندى بعد از مرگ همسرش بخاطر طولانى بودن مسير درمانگاه ، 22 سال شبانه روز با يك تيشه كوه را كند تا هيچكس قربانى مسير طولانى نشود. مسيرى كه از 70 به 1 كيلومتر كاهش يافت/مرداد

➕ @shoknews ❌‼️‼️❌
نظرات کاربران
UserName