جردن باروز، ملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوش کشتی آزاد آمریکا به دلیل متولد شدن دومین فرزندش، در جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی لس آنجلس شرکت نمی‌کند.
🔹جردن باروز، ملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوش کشتی آزاد آمریکا به دلیل متولد شدن دومین فرزندش، در جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی لس آنجلس شرکت نمی‌کند.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName