مادر بیشترین فرزند
🔹مادر بیشترین فرزند

➖ بر اساس کتاب گینس پرکارترین زن جهان یک مادر روسی است. که از 27 حاملگی صاحب 69 فرزند شد و 16 دوقلو و سه قلو و ۴ چهارقلو دارد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName