عطش روزه سیراب کننده جان آدمی است
نظرات کاربران
UserName