آيا مي دانستيد برای آنکه پلوتو یک دور کامل را به دور خورشید بزند باید ٢٤٨ سال زمینی طی شود و كل تاريخ آمريكا را شامل ميشود!؟! آيا ميدانستيد گرمترين روز تابستاني آن منفي ٢٢٨ درجه است؟!
آيا مي دانستيد برای آنکه پلوتو یک دور کامل را به دور خورشید بزند باید ٢٤٨ سال زمینی طی شود و كل تاريخ آمريكا را شامل ميشود!؟! آيا ميدانستيد گرمترين روز تابستاني آن منفي ٢٢٨ درجه است؟!
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName