"پيامك بزن و رانندگي كن... شركت دفن و كفن واتهان"
🔹آگهي آموزشي جالب:

"پيامك بزن و رانندگي كن...
شركت دفن و كفن واتهان"

@jamnews
نظرات کاربران
UserName