آیا میدانستید رنگین کمان به صورت یک دایره کامل است و از درون هواپیما به طور کامل دیده می شود.
🔸آیا میدانستید رنگین کمان به صورت یک دایره کامل است و از درون هواپیما به طور کامل دیده می شود.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName