کلکسیون استعمارگران انگلیسی از سر بومیان نیوزلند که در نبرد با متجاوزان کشته شده اند.😔 نیوزلند؛ 1895
کلکسیون استعمارگران انگلیسی از سر بومیان نیوزلند که در نبرد با متجاوزان کشته شده اند.😔
نیوزلند؛ 1895
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName