قطعی برق بیمارستان بزرگ مشهد به علت بدهی
⭕️ قطعی برق بیمارستان بزرگ مشهد به علت بدهی

بیمارستان در خاموشی مطلق

@jamnews
نظرات کاربران
UserName