🔸توت فرنگی دارای "آنتوسیانین" میباشد که این ماده خطر حمله قلبی را تا 32درصد در زنان جوان و میانسال کاهش میدهد.
🔸توت فرنگی دارای "آنتوسیانین" میباشد که این ماده خطر حمله قلبی را تا 32درصد در زنان جوان و میانسال کاهش میدهد.

@jamnews
نظرات کاربران
UserName