اگر بین اتم ها فاصله نبود زمین حجمى برابر یک توپ بیسبال داشت
اگر بین اتم ها فاصله نبود زمین حجمى برابر یک توپ بیسبال داشت.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName