مراسمel colacho کشور: اسپانیا
مراسمel colacho کشور: اسپانیا
مردم محلی اطراف شهر بورگاس هر سال در اواسط ماه ژوئن با پوشیدن لباسهای رنگارنگ ازروی نوزادان زیریکسال میپرند.تاازشیطان به دور باشند.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName