فراموش نکن تمام سرمایه زندگیت دعای خیر والدین است
☘فراموش نکن
تمام سرمایه زندگیت دعای خیر والدین است.

کمترین قدردانیت این است که
"دوستت دارم"هایت را از آنها دریغ نکنی😊

🔑 @Zekreallah 💟
نظرات کاربران
UserName