‌ رسول اکرم فرمودند : اگر جلوی زبان های تان را میگرفتید ، حقیقتا آن چیزی که من می بینم را می دیدید. "تصویر چهل گناه زبان را یاداوری میکند
‌ رسول اکرم فرمودند : اگر جلوی زبان های تان را میگرفتید ، حقیقتا آن چیزی که من می بینم را می دیدید.
"تصویر چهل گناه زبان را یاداوری میکند"

@khodabamas
نظرات کاربران
UserName