انگلیس اسکناس پلاستیکی چاپ می کند
انگلیس اسکناس پلاستیکی چاپ می کند

 انگلیس اسکناسی از جنس نوعی خاص از پلیمر چاپ می کند که سوراخ کردن آنها تقریبا غیرممکن است و در برابر آب نیز مقاوم هستند

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName