خشک‌شدن دریاچه ارومیه درسال 95
خشک‌شدن دریاچه ارومیه درسال 95
رئیس گروه علمی ستاداحیای دریاچه‌ارومیه باتوجه به‌میزان تبخیرآب وافزایش دما،نسبت به خشک‌شدن قسمت‌هایی ازدریاچه ارومیه درشهریور و مهرامسال هشدارداد./تابناک
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName