آتش با دستان خالی
دام ویلبر 35 ساله دستگاهی به نام پایرو pyro اختراع کرد که به وسیله موج می‌تواند آتش پرتاب کند. با استفاده از این دستگاه طوری به نظر می‌رسد که آتش با دستان خالی پرتاب می‌شود.
➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName